Google+
Zoeken
Artsen Vacatures

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Site: de door ArtsenVacatures.nl op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site op het adres www. ArtsenVacatures.nl en www. ArtsenVacatures.be

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de diensten gebruik maakt

Diensten: een door ArtsenVacatures.nl aangeboden dienst, zoals het plaatsen van een vacature op de Site, respectievelijk een abonnement tot het verkrijgen van toegang tot de op de site geëxploiteerde CV bank, het plaatsen van bedrijfsinformatie op de Site etc.

Advertentie: een door Opdrachtgever geplaatste uiting op de Site

Staffelcontract: een overeenkomst voor het plaatsen van Advertenties op de Site tegen gereduceerd tarief.

Artikel 2 Algemeen

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ArtsenVacatures.nl aangeboden diensten, voor de levering waarvan ArtsenVacatures.nl en Opdrachtgever een verbintenis aangaan en op alle overeenkomsten tussen ArtsenVacatures.nl en Opdrachtgever.

2.2
Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ArtsenVacatures.nl en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5
ArtsenVacatures.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 (dertig) dagen na bekendmaking op de Site of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.6
ArtsenVacatures.nl heeft te allen tijde het recht om, zonder opgaaf van redenen, te plaatsen advertenties, dan wel teksten daarvoor, te weigeren. Dit betreft met name die gevallen, waarin niet uitdrukkelijk sprake is van een vacature gericht op Biggeregistreerde artsen en/of medisch specialisten. Zonder uitputtend te zijn, kunnen tot de redenen om advertenties, dan wel teksten t.b.v. advertenties, op ArtsenVacatures.nl te weigeren, in het algemeen in ieder geval behoren:

  • teksten of advertenties welke naar gangbare opvattingen strijdig zijn met de goede smaak of met opvattingen over wat in het maatschappelijk verkeer betaamt;
  • oproepen om te reageren op vacante posities anders dan betrekkingen voor BIG geregistreerde artsen en/of medisch specialisten.

Artikel 3 Aanbieding en overeenkomst

3.1
Alle aanbiedingen van ArtsenVacatures.nl zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. ArtsenVacatures.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

3.2
De overeenkomst met ArtsenVacatures.nl komt pas tot stand nadat ArtsenVacatures.nl de opdracht schriftelijk (per post, fax of e-mail) heeft bevestigd en deze bevestiging ondertekend, dan wel per e-mail akkoord verklaard, door Opdrachtgever is geretourneerd aan ArtsenVacatures.nl, dan wel via een daartoe geëigende pagina op de site door opdrachtgever is bevestigd. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen.

3.3
ArtsenVacatures.nl en Opdrachtgever kunnen een overeenkomst aangaan voor het plaatsen van vacatures op de Site tegen een gereduceerd tarief, het Staffelcontract. Een Staffelcontract wordt aangegaan voor de periode van 1 (een) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk (per post, fax of e-mail) is overeengekomen. Na verloop van 1 (een) jaar, wordt het Staffelcontract van rechtswege beëindigd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 4

4.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De gehanteerde prijzen staan vermeld op de Site en kunnen tevens worden opgevraagd bij ArtsenVacatures.nl.

4.2
ArtsenVacatures.nl brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur. De facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 15 dagen na factuurdatum betalen.
4.3
Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot vergoeding van de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van de verschuldigde hoofdsom die in rekening is gebracht aan Opdrachtgever.

4.4
ArtsenVacatures.nl behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. ArtsenVacatures.nl zal een dergelijke tariefherziening minstens dertig (30) dagen van tevoren op de Site plaatsen. Indien Opdrachtgever zich niet in een dergelijke wijziging kan vinden, heeft hij gedurende veertien (14) dagen na bekendmaking op de Site het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst niet binnen genoemde periode van veertien (14) dagen heeft beëindigd, wordt Opdrachtgever geacht met de wijziging akkoord te gaan.

4.5
ArtsenVacatures.nl is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens ArtsenVacatures.nl bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat ArtsenVacatures.nl tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

Artikel 5 Plaatsen van advertenties

5.1
ArtsenVacatures.nl biedt de volgende Diensten aan op de Site:

  • Het plaatsen van vacatures in de vacaturebank;
  • Het plaatsen van bedrijfsinformatie op de homepage;
  • Abonnement op de CV bank.

5.2
Opdrachtgever verstrekt aan ArtsenVacatures.nl alle noodzakelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor ArtsenVacatures.nl voor een correcte uitvoering van de verplichtingen harerzijds die voortvloeien uit een overeenkomst die zit op het plaatsen van de Advertenties.

5.3
Materiaal ten behoeve van plaatsing van Advertenties dient door Opdrachtgever te worden aangeleverd conform de daartoe gestelde richtlijnen van ArtsenVacatures.nl. Deze richtlijnen zijn gepubliceerd op de Site en kunnen eveneens worden opgevraagd bij ArtsenVacatures.nl.

5.4
Indien de plaatsing van de Advertentie voor de afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgever, bijvoorbeeld wanneer een vacature inmiddels is vervuld, vervalt daarmee automatisch het recht op plaatsing voor de resterende periode van de overeengekomen duur. Een en ander zonder het recht tot restitutie.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1
De totale aansprakelijkheid van ArtsenVacatures.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die Opdrachtgever aan ArtsenVacatures.nl verschuldigd is onder de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

6.2
De aansprakelijkheid van ArtsenVacatures.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 6.1 is uitgesloten.

6.3
ArtsenVacatures.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de Site en/of de Diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performanceproblemen. Opdrachtgever vrijwaart ArtsenVacatures.nl voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die Opdrachtgever op de Site heeft geplaatst.

Artikel 7 Beëindiging

7.1
Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van ten minste 30 (dertig) dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.

7.2
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.3
ArtsenVacatures.nl kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. ArtsenVacatures.nl zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.4
Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij ArtsenVacatures.nl ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die ArtsenVacatures.nl voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 8 Overmacht

8.1
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van ArtsenVacatures.nl.

8.2
Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten

9.1
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij ArtsenVacatures.nl of haar licentiegevers.

9.2
ArtsenVacatures.nl zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door ArtsenVacatures.nl zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever ArtsenVacatures.nl onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan ArtsenVacatures.nl.

Artikel 10 Onderhoud

ArtsenVacatures.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door de Vennootschap te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens ArtsenVacatures.nl ontstaat

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1
De overeenkomst tussen ArtsenVacatures.nl en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.